تولید کننده

دانلود کاتالوگ

تست میزان مشتقات گاز

در تجهیزاتی که از گاز SF6 به عنوان عایق استفاده شده، در هنگام وقوع جرقه یا قوس الکتریکی، پیوند میان عناصر این گاز شکسته شده و باعث پدید آمدن شکلهای دیگری از مواد که باعث پائین آمدن خاصیت عایقی گاز شده، و نیز خورندگی در تجهیزات ایجاد مینمایند، میگردند.
این دستگاه از طریق لوله های تست و مخزن پلاستیکی خود قادر است غلظت این مشتقات نامطلوب را به این شرح اندازه گیری نماید:

  • دی اکسید گوگرد SO2 تا 500ppm
  • فلوئورید هیدروژن
    HF تا 1.5-15 ppm
  • غبار روغن
    1 to 10 mg/m³ (0.16 to 1.6 ppm)