تشخیص خطاهای داخلی

 • گازکروماتوگرافی آزمایشگاهی و پرتابل گازهای محلول در روغن
 • مونیتورینگ و گازکروماتوگرافی پیوستۀ گازهای محلول در روغن
  Dissolved Gas Analysis ( IEC60567 و ASTM D-3612 ) تحت استانداردهای

تست های کیفی روغن

 • تست عایقی روغن
  Dielectric Strength (IEC 60156 و ASTM D877/D-1816 ) تحت استانداردهای
 • تست رطوبت روغن
  Water Content (IEC 60814 و ASTM D-1533) تحت استانداردهای
 • تست اسیدیته روغن
  Acidity (IEC 60296 و ASTM D-974) تحت استانداردهای

تشخیص تغییر ماهیت عایقی

 • تست فوران (فورفورال) یا تست طول عمر ترانسفورماتور
  Furan Analysis (IEC 61198 و ASTM D-5837) تحت استانداردهای

موارد دیگر

 • سیستم جامع نرم افزار آنالیز و نگهداری اطلاعات تست روغن
 • روغنهای استاندارد