تولید کننده

دانلود کاتالوگ

روغن های استاندارد

دقیق ترین آزمایشگاههای تست و آنالیز روغن ترانسفورماتور نیز نیازمند به بازنگری و بررسی دوره ای روال انجام تست گازکروماتوگرافی میباشند:

  • اطمینان از مناسب بودن روش آماده سازی نمونه روغن و انطباق با استانداردهای مربوطه
  • اطمینان از روشهای جداسازی گاز از نمونۀ روغن و تطابق آن با استانداردهای مربوطه
  • اطمینان از کالیبراسیون و آنالیز صحیح توسط سیستم گازکروماتوگرافی

به همین منظور، شرکت Morgan Schaffer Inc. کانادا با تکیه بر بیش از 50 سال تجربۀ تخصصی بعنوان آزمایشگاه مرجع تست روغن ترانسفورماتور، اقدام به تولید نمونه های روغن مرجع با عمر 30 روز و 60 روز نموده است که بعنوان ابزار بسیار مناسب برای این امر محسوب میشد:

  • سرنگهای روغن True North حاوی روغن با میزان مشخص گازهای خطا در روغن، در حجمهای مختلف (30ml و 50ml) و نیز میزان مختلف گاز محلول در روغن (10ppm، 100ppm و 500ppm)

همچنین برای تست صحت دستگاههای اندازه گیری رطوبت در روغن ترانسفورماتور نمونۀ روغن مرجع بشرح زیر در دسترس میباشد.

  • سرنگهای روغن Atlantis، حاوی روغن با میزان مشخص رطوبت