تولید کننده

دانلود کاتالوگ

گازکروماتوگرافی آزمایشگاهی و پرتابل گازهای محلول در روغن

اندازه گیری گازهای محلول در روغن ترانسفورماتور (گازکروماتوگرافی یا Dissolved Gas Analysis (DGA))، بعنوان شناخته شده ترین روش تأئید شده جهت تشخیص عیبهای داخلی ترانسفورماتور (نظیر تخلیۀ جزئی، کرونا، اضافه بار و نیز افزایش حرارت نقطه ای)، اصلی ترین ابزار به منظور عیب یابی پیشگیرانه در ترانسفورماتورهای قدرت میباشد.
در چنین شرایطی، دقت، اطمینان از اندازه گیری، تکرار پذیری، سرعت تست و نیز سادگی کار با دستگاه و عدم نیاز به چندین نوع گاز کالیبراسیون و گازهای مصرفی، بعنوان پارامتراهای اصلی در انتخاب دستگاه گازکروماتوگراف مد نظر خواهد بود.
دستگاه گازکروماتوگرافی کامل مدل Myrkos، ساخت شرکت Morgan Schaffer Inc. کانادا، در دو نوع پرتابل و آزمایشگاهی، بعنوان تنها دستگاه موجود در دنیا، منطبق با استاندارد IEC60567 (ASTM D3612)، که تمامی موارد فوق را به بهترین نحو ممکن پوشش میدهد، شناخته شده که تعداد دستگاههای Myrkos در حال بهره برداری در دنیا، تأئیدی بر این موضوع میباشد.